Τόμος 54, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Οι δημοσιεύσεις στα επιστημονικά περιοδικά που αφορούν στις επιστήμες υγείας αποτελούν το σημαντικότερο μέσο διάχυσης της γνώσης. Στην περίπτωση ..
Οι έως τώρα παραδοσιακά θεραπευτικές προσεγγίσεις του καρκίνου αποτελούν τις σημαντικότερες τεχνικές αντιμετώπισης, με σημαντικά αποδεκτά ποσοστά ανταπόκρισης και ..
Η προεγχειρητική αξιολόγηση του αεραγωγού πραγματοποιείται κυρίως με την κλίμακα Mallampati. Σκοπός: Η εκτίμηση της ειδικότητας, της ευαισθησίας, της ..
Η δημογραφική γήρανση, ως συνέπεια της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, της μείωσης του αριθμού των γεννήσεων και της θνησιμότητας ..