Τόμος 46, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Η πρόληψη των νόσων είναι παγκόσμια παραδεκτή ως θετική και ιδανική προσέγγιση στο πρόβλημα υγείας των πολιτών. Η πρόληψη, ..
Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, που μπορούν να ..
Η συνεχής ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βασικής υποστήριξης ζωής ενήλικα κατέστησε αναγκαία την τροποποίηση των οδηγιών του European ..
Η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων αποτελεί κεντρικό άξονα δράσης στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας, ενώ ..
Τα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών στη Νοσηλευτική έχουν δεχθεί κριτική για το ότι στηρίζονται σε διδακτικές μεθόδους που έχουν σκοπό ..
Μελέτες που αφορούν στη νοσηλευτική τεκμηρίωση αναδεικνύουν το πρόβλημα της ελλιπούς και λανθασμένης καταγραφής της νοσηλευτικής φροντίδας. Με σκοπό ..