Μεθοδολογία ανάπτυξης κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών

Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, που μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς στη λήψη αποφάσεων, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα της φροντίδας υγείας. Ωστόσο, επικρατεί σύγχυση αναφορικά με τη διαφοροποίηση των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών από τα πρωτόκολλα. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή της διαδικασίας ανάπτυξης κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, ώστε οι νοσηλευτές να έχουν στη διάθεσή τους ένα ευέλικτο εργαλείο παρακολούθησης του κλινικού τους έργου κατά την παροχή φροντίδας. Η ανάπτυξη των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: προσδιορισμός του αντικειμένου ενδιαφέροντος, σύσταση ομάδας ανάπτυξης κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών, συλλογή επιστημονικών δεδομένων, ανάλυση επιστημονικών δεδομένων, διατύπωση συστάσεων της κλινικής κατευθυντήριας οδηγίας, πιλοτική εφαρμογή της, εφαρμογή και έλεγχος τήρησής της, αξιολόγησή της και, τέλος, αναθεώρηση και ενημέρωσή της, βάσει των νεότερων δεδομένων. Η ανάπτυξη κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία. Παρόλ’ αυτά, οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα εφαρμογής τους, καθώς αυτές αποτελούν ένα ευέλικτο εργαλείο για την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, προάγοντας την κλινική πρακτική και περιορίζοντας την απόκλισή της από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.