Τόμος 59, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Η συστηματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, οι αποτελεσματικότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις και η βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας έχουν οδηγήσει ..
Εισαγωγή: Οι βραχείες νοσηλείες (ΒΝ) είναι μονάδες προορισμένες και σχεδιασμένες για βραχυπρόθεσμη θεραπεία, παρατήρηση, αξιολόγηση και επαναξιολόγηση σε ασθενείς ..
Εισαγωγή: Ως πράσινη προμήθεια ορίζεται το φάσμα των διαδικασιών, με τις οποίες μπορούν να αποκτηθούν πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες. ..
Κατά τη μακροχρόνια πορεία της ανθρωπότητας, οι πανδημίες είχαν πάντα μια ξεχωριστή θέση και άλλαξαν τον κόσμο με το ..
Περίληψη: Οι νοσηλευτικές θεωρίες και τα εννοιολογικά μοντέλα έχουν αναμφισβήτητα συμβάλλει στη δόμηση και οργάνωση της νοσηλευτικής γνώσης, ..