Πρόβλεψη της Δύσκολης Λαρυγγοσκόπησης με την Κλίμακα Mallampati

Η προεγχειρητική αξιολόγηση του αεραγωγού πραγματοποιείται κυρίως με την κλίμακα Mallampati. Σκοπός: Η εκτίμηση της ειδικότητας, της ευαισθησίας, της θετικής και της αρνητικής προγνωστικής αξίας της κλίμακας Mallampati για την πρόβλεψη της δύσκολης λαρυγγοσκόπησης στους Έλληνες ενήλικες ασθενείς. Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν προοπτικά 150 αλλεπάλληλοι, ενήλικες ασθενείς (81 άνδρες και 69 γυναίκες), κατά ASAI-III, που υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένη επέμβαση με γενική αναισθησία στο τελευταίο τετράμηνο 2012, σε μεγάλο γενικό νοσοκομείο των Αθηνών. Η προεγχειρητική αξιολόγηση του αεραγωγού πραγματοποιήθηκε με την τροποποιημένη κλίμακα Mallampati I–IV. Στην άμεση λαρυγγοσκόπηση, οι ασθενείς ταξινομήθηκαν κατά Cormack και Lehane I–IV. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε έντυπο κατα- γραφής πληροφοριών. Διενεργήθηκε περιγραφική στατιστική των ποιοτικών και των ποσοτικών μεταβλητών και η σύγκρισή τους έγινε με το Pearson’s x2 και το Student’s t-test, αντίστοιχα. Η προγνωστική αξία της βαθμονόμησης κατά Mallampati ΙΙΙ ή IV για την πρόβλεψη της δύσκολης λαρυγγοσκόπησης (Cormack και Lehane III ή IV) ελέγχθηκε με λογαριθμιστική παλινδρόμηση. Εφαρμόστηκαν τα λογισμικά προγράμματα Statistical Package for Social Sciences, έκδοση 17.0 (SPSS) και STATA, έκδοση 8.0, και ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας θεωρήθηκε το p≤0,05. Αποτελέσματα: Η κλίμακα Mallampati είχε ευαισθησία 64,2%, ειδικότητα 79,4%, θετική προγνωστική αξία 63% και αρνητική 80,2%. Ο βαθμός συμφωνίας της κλίμακας Mallampati με την κλίμακα Cormack και Lehane ήταν 74%. Βαθμονόμηση Mallampati III ή IV ήταν σημαντικός προγνωστικός παράγοντας δύσκολης λαρυγγοσκόπησης (p<0,001) σε σύγκριση με Mallampati I ή ΙΙ. Συμπεράσματα: Η κλίμακα Mallampati έχει μέτρια ειδικότητα και ευαισθησία, πλην όμως η βαθμονόμηση Mallampati III ή IV έχει σημαντική προγνωστική αξία για την πρόβλεψη της δύσκολης λαρυγγοσκόπησης.

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 1
Hits: 599 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2015
Συγγραφείς: Χριστίνα Γερολύμου , Παναγιώτης Γεωργάκης , Γεώργιος Βασιλάκης