Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας του Ψυκτικού Ψεκασμού με Αιθυλοχλωρίδιο για την Αντιμετώπιση του Πόνου σε Βρέφη και Παιδιά κατά τη Διάρκεια του Εμβολιασμού

Η ελαχιστοποίηση του πόνου κατά τη διάρκεια των εμβολιασμών συμβάλλει στη μείωση του άγχους, του φόβου και των έντονων αντιδράσεων σε βρέφη και παιδιά, διασφαλίζοντας τη συνεργασία με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ψυκτικού ψεκασμού με αιθυλοχλωρίδιο συγκριτικά με την τοπική αναισθητική κρέμα EMLA (2,5% λιδοκαΐνη και 2,5% πριλοκαΐνη), ως μέσο ανακούφισης του οξέος πόνου κατά τη διάρκεια εμβολιασμών σε βρέφη και παιδιά. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 186 βρέφη και παιδιά, ηλικίας 3 μηνών έως 8 ετών, τα οποία χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες. Στην πρώτη ομάδα (n=61) εφαρμόστηκε ο ψυκτικός ψεκασμός με αιθυλοχλωρίδιο για 10 sec πριν από τον εμβολιασμό, στη δεύτερη ομάδα (n=64) η τοπική αναισθητική κρέμα EMLA 60 min πριν, και στην τρίτη ομάδα (n=61) δε χρησιμοποιήθηκε κάποια μέθοδος ανακούφισης του πόνου (ομάδα ελέγχου). Η ένταση του πόνου εκτιμήθηκε από τον ερευνητή με την κλίμακα πόνου FLACC και από τους γονείς με την κλίμακα πόνου VAS ως επιπρόσθετοι δείκτες πόνου. Επίσης, καταγράφηκαν τα ζωτικά σημεία των παιδιών και η διάρκεια κλάματος. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της μελέτης εαφρμόστηκε το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 21.0. Αποτελέσματα: Tα παιδιά που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν μέσης ηλικίας 40±25 μηνών και η πλειοψηφία αυτών (64,0%) ήταν ευρωπαϊκής καταγωγής, ενώ το 53,2% ήταν αγόρια. Πριν από τον εμβολιασμό, τα περισσότερα παιδιά ήταν ήσυχα, σε ποσοστό 53,8%. Οι βαθμολογίες στις κλίμακες πόνου και η διάρκεια κλάματος ήταν παρόμοιες για την κρέμα EMLA και τον ψυκτικό ψεκασμό. Συγκεκριμένα, τη στιγμή του εμβολιασμού η μέση τιμή βαθμολόγησης (Μ) της κλίμακας πόνου FLACC για τον ψυκτικό ψεκασμό ήταν Μ=2,19±2,38, για την κρέμα EMLA Μ=2,099±2,00 και για τη μη χρήση κάποιου μέσου ανακούφισης του πόνου ήταν Μ=3,72±1,43. Παρατηρώντας τις μέσες τιμές βαθμολόγησης φάνηκε ότι δεν υπάρχει διαφορά στη μέθοδο αναισθησίας, αλλά υπήρξε διαφορά στατιστικά σημαντική της καθεμιάς μεθόδου από την ομάδα ελέγχου. Συμπεράσματα: Ο ψυκτικός ψεκασμός είναι εξίσου αποτελεσματικός, αλλά λιγότερο δαπανηρός και πιο άμεσα δραστικός από την τοπική κρέμα EMLA. Ο ψυκτικός ψεκασμός με αιθυλοχλωρίδιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα οικονομικό, άμεσα δραστικό και αποτελεσματικό μέσο για την ανακούφιση του πόνου από τους εμβολιασμούς.