Πώς οι γονείς αξιολογούν τη φροντίδα υγείας στα νοσηλευόμενα παιδιά τους

ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των απόψεων των γονέων σχετικά με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ο μελετώμενος πληθυσμός ήταν 378 γονείς, τα παιδιά των οποίων νοσηλεύτηκαν σε παιδιατρικά νοσοκομεία. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με δομημένο ανώνυμο ερωτηματολόγιο, ενώ η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 10 και χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος x2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση ηλικία των ερωτηθέντων ήταν 31,8 έτη. Το 55% των γονέων ήταν Έλληνες, ενώ το 38,6% ήταν Αλβανοί. Το 93,9% των γονέων θεώρησε αρκετά καλή έως άριστη τη φροντίδα του παιδιού τους στο νοσοκομείο. Οι Αλβανοί γονείς, σε σχέση με τους Έλληνες, θεώρησαν πως η παρεχόμενη φροντίδα στα παιδιατρικά νοσοκομεία είναι καλύτερη (P<0,001). Οι ασχολούμενες με τα οικιακά μητέρες και οι εργάτες πατέρες θεώρησαν πως η παρεχόμενη φροντίδα στα παιδιά τους είναι καλύτερη, σε σχέση με τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες (P=0,013). Οι γονείς που τα παιδιά τους νοσηλεύτηκαν στο χειρουργικό ή ορθοπαιδικό τμήμα θεώρησαν πως η φροντίδα στα συγκεκριμένα τμήματα ήταν καλύτερη σε σχέση με το παθολογικό τμήμα (P<0,001). Τέλος, βρέθηκε πως όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων τόσο μειώνεται η βαθμολογία τους για την παρεχόμενη φροντίδα (P<0,001). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μελέτη έδειξε πως η παρεχόμενη φροντίδα υγείας στα παιδιατρικά νοσοκομεία είναι αρκετά καλή, σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες, που πρέπει να αντιμετωπιστούν με την αρμονική συνεργασία γονέων και νοσηλευτικού προσωπικού.