Πυρετικά επεισόδια και αιμοδυναμική παρακολούθηση ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας

Η εμφάνιση πυρετού είναι ιδιαίτερα συχνή στους ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Οι παράμετροι της βασικής αιμοδυναμικής παρακολούθησης των ασθενών αυτών μπορούν να επηρεαστούν από παράγοντες που συνοδεύουν την αύξηση της θερμοκρασίας, όπως η αύξηση του μεταβολισμού. ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη της επίδρασης των πυρετικών επεισοδίων στην καρδιακή συχνότητα και την αρτηριακή πίεση των ασθενών της γενικής ΜΕΘ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Αρχικά, αναγνωρίστηκαν οι κυριότερες ιατρονοσηλευτικές πράξεις που επηρεάζουν την αιμοδυναμική κατάσταση των ασθενών, προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση μόνο του πυρετού. Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιήθηκαν δύο εναλλακτικές μέθοδοι: το θερμόμετρο τυμπανικής μεμβράνης και το θερμόμετρο μασχάλης. Οι μεταβολές των αιμοδυναμικών παραμέτρων καταγράφονταν σε τρεις χρονικές στιγμές: πριν από την έναρξη του πυρετού, κατά τη μέγιστη τιμή αυτού και κατά την επαναφορά της θερμοκρασίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 55 ασθενείς, οι οποίοι εκδήλωσαν 268 πυρετικά επεισόδια. Η καρδιακή συχνότητα των ασθενών αυξήθηκε σημαντικά κατά τη φάση της ανόδου της θερμοκρασίας και μειώθηκε σημαντικά κατά τη φάση της επαναφοράς αυτής. Οι μεταβολές αυτές μετρήθηκαν υψηλότερες όταν το ύψος του πυρετού ξεπερνούσε τους 39 °C, ενώ επηρεάζονταν και από την αιτιολογία του πυρετού. Η αρτηριακή πίεση των ασθενών παρουσίασε σημαντική πτώση καθόλη τη διάρκεια του πυρετικού επεισοδίου και κατά τη φάση της ανόδου της θερμοκρασίας μετρήθηκε υψηλότερη όταν το ύψος του πυρετού ξεπερνούσε τους 39 °C. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Oι βασικές αιμοδυναμικές παράμετροι των ασθενών της ΜΕΘ μεταβάλλονται σημαντικά κατά την εξέλιξη των πυρετικών επεισοδίων. Εντούτοις, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αν οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε αυτή καθαυτή την άνοδο της θερμοκρασίας.