Διερεύνηση σεξουαλικών αντιλήψεων σε φοιτητές Nοσηλευτικής με την εφαρμογή της κλίμακας DSFI

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών Νοσηλευτικής για θέματα σεξουαλικότητας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμμετείχαν 127 πρωτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του ΑΤΕΙ Λάρισας. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα σεξουαλικών αντιλήψεων του DSFI (Derogatis Sexual Functioning Inventory-Αttitude Sexual Functioning Inventory-Αttitude subscale), η οποία αξιολογεί ένα εύρος σεξουαλικών η οποία αξιολογεί ένα εύρος σεξουαλικών συμπεριφορών. Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο, αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο μέτρησης, προσαρμοσμένο στην ελληνική γλώσσα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με βάση τη συνολική τους βαθμολογία στην κλίμακα, οι φοιτητές/τριες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, με αυτούς που εξέφραζαν φιλελεύθερες σεξουαλικές αντιλήψεις να είναι σημαντικά λιγότεροι (x2=34,693, Ρ<0,001). Η καλή σχέση με τη θρησκεία τόσο των ίδιων των φοιτητών όσο και των μητέρων τους συνδεόταν με λιγότερο φιλελεύθερες σεξουαλικές απόψεις (Ρ<0,05). Επίσης, η επιρροή της μητέρας στην έκφραση της σεξουαλικότητας των ατόμων βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά (Ρ<0,05) με πιο συντηρητικές σεξουαλικές αντιλήψεις (μέσος όρος=5,50±1,48), ενώ η ταυτόχρονη επίδραση και των μέσων μαζικής ενημέρωσης φάνηκε να οδηγεί τους φοιτητές/τριες σε πιο φιλελεύθερες απόψεις (μέσος όρος=19,36±12,70). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Καθώς οι αρνητικές αντιλήψεις μπορούν μελλοντικά να επηρεάσουν τους φοιτητές στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζονται τα σεξουαλικά προβλήματα των ασθενών, είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια των σπουδών να αφιερώνεται χρόνος και να πραγματοποιείται από ειδικούς επιστήμονες εκπαίδευση σε θέματα ανθρώπινης σεξουαλικότητας.