Αξιολόγηση της εφαρμογής κλινικών κατευθυντηρίων οδηγιών

Οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες (ΚΚΟ) κωδικοποιούν τη διαθέσιμη τεκμηριωμένη γνώση και επηρεάζουν την ποιότητα φροντίδας. Η ανάπτυξη μιας αξιόπιστης ΚΚΟ δεν διασφαλίζει την εφαρμογή της, καθώς πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάδοση και την προθυμία των επαγγελματιών υγείας να την υιοθετήσουν στην κλινική πράξη. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή των παραγόντων που καθορίζουν την εφαρμογή των συστάσεων μιας ΚΚΟ και η ανάλυση των μέτρων ποιότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της. Καθοριστικοί παράγοντες για την εφαρμογή της είναι η σαφήνεια και η διατύπωση των συστάσεων, οι μέθοδοι διάδοσής της, καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών που θα την εφαρμόσουν. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας ΚΚΟ γίνεται με τη χρήση συγκεκριμένων μέτρων που προτείνονται από την ομάδα ανάπτυξης της οδηγίας και συνήθως ελέγχουν τις διαστάσεις της φροντίδας, τη διαδικασία, την κλινική έκβαση και την επίδραση στο κόστος νοσηλείας. Η εφαρμογή μιας ΚΚΟ επιτυγχάνει τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην κλινική πρακτική. Η σωστή χρησιμοποίηση των μέτρων ποιότητας βοηθά τον επαγγελματία υγείας να συνειδητοποιήσει τη σημασία της ανάπτυξης και εφαρμογής ΚΚΟ στην εξέλιξη της επαγγελματικής πρακτικής, στη βελτίωση της έκβασης των ασθενών και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Hits: 1506 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2007
Συγγραφείς: Μαρία Καλαφάτη , Θάλεια Μπελλάλη , Ελένη Φυτρού , Μαρία Χατζοπούλου , Παναγιώτα Λαζάρου