Στοματική Υγεία και Προγράμματα Προαγωγής Στοματικής Υγείας στο Γενικό Πληθυσμό και τις Ένοπλες Δυνάμεις

Η στοματική υγεία αποτελεί μια συνιστώσα με ιδιαίτερη σημασία για την ποιότητα ζωής στο σύνολό της και αντίστοιχα ο τομέας της προαγωγής της υγείας περιλαμβάνει δράσεις και προγράμματα επικεντρωμένα στη στοματική υγεία. Η σύγχρονη πραγματικότητα καταδεικνύει την ενασχόληση των συστημάτων υγείας, τόσο εκείνων που αφορούν στο γενικό πληθυσμό, όσο και εκείνων των ενόπλων δυνάμεων, με τη θεώρηση της στοματικής υγείας υπό το πρίσμα της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η καταγραφή της σχέσης της στοματικής υγείας με την ποιότητα ζωής καθώς και των δράσεων της προαγωγής της στοματικής υγείας. Με απώτερο στόχο, τη μελέτη αυτών των δράσεων στο γενικό πληθυσμό, καθώς και στον πληθυσμό των ενόπλων δυνάμεων. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για μελέτες που διεξήχθησαν μέχρι το 2008, με λέξεις-κλειδιά τους όρους «στοματική υγεία», «ποιότητα ζωής», «προαγωγή υγείας», «προαγωγή στοματικής υγείας», «δράσεις προαγωγής στοματικής υγείας», «ένοπλες δυνάμεις», στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Αντίστοιχα, αναζητήθηκαν σχετικές δημοσιεύσεις σε έντυπα βιβλιοθηκών εκπαιδευτικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το Βέλγιο. Από το σύνολο των μελετών που προέκυψαν από την αναζήτηση, στην παρούσα ανασκόπηση εντάχθηκαν όσες μελέτες αναφέρονταν στο συνδυασμό και τη συσχέτιση των υπό εξέταση παραγόντων. Αποτελέσματα: Όπως προέκυψε από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τα νοσήματα του στόματος για το άτομο έχουν τις ίδιες συναισθηματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις με τις άλλες νόσους και κατά συνέπεια, παρά το γεγονός ότι στην πλειονότητά τους δεν είναι κρίσιμες και απειλητικές για τη ζωή του ατόμου, επιδρούν αποφασιστικά στην ποιότητα ζωής, ενώ, σε ό,τι αφορά στις ένοπλες δυνάμεις, τα προβλήματα της στοματικής υγείας συσχετίζονται με τη συνολική κατάσταση υγείας των στελεχών και επιδρούν στην επιχειρησιακή ικανότητα των μάχιμων μονάδων. Συμπεράσματα: Συνεπώς, δράσεις και προγράμματα που άπτονται της προστασίας και της διατήρησης ενός ικανοποιητικού επιπέδου στοματικής υγείας, τόσο για το γενικό πληθυσμό όσο και για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ενδείκνυνται και υποστηρίζονται από τις διοικήσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 4
Hits: 2985 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2009
Συγγραφείς: Βασιλική Ρόκα , Αθηνά Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου