Αγωγή Υγείας: Σημαντικός Παράγοντας για τη Σύγχρονη Εκπαίδευση και τη Δημόσια Υγεία

Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου ήταν η παρουσίαση, μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ορισμένων προβληματισμών σχετικά με την αγωγή υγείας ως σχολική δράση όσο και ως παράγοντα πολιτικής για τη δημόσια υγεία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η παράθεση των βιβλιογραφικών δεδομένων γίνεται σε σχέση με την αντιφατικότητα των μηνυμάτων της σε σχέση με τα προβαλλόμενα κοινωνικά πρότυπα, το μη άμεσα ελέγξιμο της αποτελεσματικότητάς της ως μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και τον κύριο προσανατολισμό των αναλυτικών προγραμμάτων του σχολείου σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, εξετάζεται ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο των δράσεων της αγωγής υγείας, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στο διευρυμένο παιδαγωγικά και κοινωνικά ρόλο του. Ακόμη, εξετάζονται οι προοπτικές της εκπαίδευσης για την υγεία στο ελληνικό σχολείο μέσα από τη συνεργασία φορέων, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση συνολικότερου θεσμικού πλαισίου και τη διασφάλιση υλικών πόρων, την εμπλοκή της ευρύτερης κοινότητας στις δράσεις της αγωγής υγείας, καθώς και τη συνεργασία των επιστημόνων υγείας και εκπαίδευσης για την ανάπτυξη μοντέλων μάθησης και εργαλείων αξιολόγησης. Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη ένταξης των επαγγελματιών υγείας, και ειδικά του σχολικού νοσηλευτή, στην εκπαίδευση και σε ανάλογες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 2
Hits: 986 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2010
Συγγραφείς: Βασιλική Iωαννίδη , Αθηνά Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου