Παράγοντες Κινδύνου Νοσηλευτικών Φαρμακευτικών Λαθών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Τα λάθη στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής αποτελούν τους συνηθέστερους τύπους νοσηλευτικών λαθών. Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν κοινωνικοδημογραφικοί, κλινικοί, διοικητικοί αλλά και οργανωτικοί παράγοντες κινδύνου εμφάνισης νοσηλευτικών λαθών σε ΜΕΘ. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μία συγχρονική μελέτη. Το δείγμα αποτέλεσαν 176 νοσηλευτές, που εργάζονται σε ΜΕΘ 11 νοσοκομείων της Αττικής. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ανώνυμου δομημένου ερωτηματολογίου. Για την πραγματοποίσηση των στατιστικών ελέγχων χρησιμοποιήθηκαν το κριτήριο ετερογένειας Χ2 του Pirson και ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό SPSS 17. Αποτελέσματα: To 91,5% των νοσηλευτών έχουν υποπέσει σε φαρμακευτικά λάθη, με συχνότερα τη λανθασμένη δόση (34,7%) και τη λανθασμένη ώρα χορήγησης (32,4%). Η ηλικία συσχετιζόνταν αρνητικά με τη συχνότητα νοσηλευτικών λαθών (r=-0,14, p= 0,06), ενώ όλοι οι άντρες δήλωσαν πως έχουν κάνει τουλάχιστον ένα λάθος στη χορήγηση των φαρμάκων (p<0,001). Σημαντικός παράγοντας για την εμφάνιση λαθών αναδείχτηκε η απόσπαση της προσοχής των νοσηλευτών (76,7%). Συμπεράσματα: Τα νοσηλευτικά λάθη αποτελούν μία πραγματικότητα για τα ελληνικά νοσοκομεία, με κυριότερους αιτιολογικούς παράγοντες την ηλικία και το φύλο.

Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 1
Hits: 4592 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2014
Συγγραφείς: Δημήτριος Μήτσης , Μάρθα Κελέση , Θεόδωρος Καπαδόχος