Εξειδικευμένη Νοσηλευτική Φροντίδα Παιδιών με Κυστική Ίνωση

Τα παιδιά με κυστική ίνωση έχουν ανάγκη ολιστικής προσέγγισης από εξειδικευμένους παιδιατρικούς νοσηλευτές που συμμετέχουν ενεργά στον συντονισμό της φροντίδας των ίδιων και των οικογενειών τους, όχι μόνο μέσα στο νοσοκομείο αλλά και στην κοινότητα. Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του ρόλου του εξειδικευμένου παιδιατρικού νοσηλευτή στη φροντίδα παιδιών με κυστική ίνωση. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων που δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2001–2015 σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως PubMed και Science Direct. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας ήταν κυστική ίνωση, παιδιά, εξειδικευμένος νοσηλευτής, νοσοκομείο, κοινότητα. Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φάνηκε ότι η κυστική ίνωση είναι μια κληρονομική ασθένεια η οποία εμφανίζεται συχνότερα στα άτομα της λευκής φυλής με σοβαρότερες επιπτώσεις στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες. Ο εξειδικευμένος παιδιατρικός νοσηλευτής έχει την ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών με κυστική ίνωση συντονίζοντας ενέργειες που αφορούν στη διάγνωση, στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, των διατροφικών απαιτήσεων της εντερικής σίτισης, στον έλεγχο των λοιμώξεων και των επιπλοκών από την εφαρμογή ενδοφλέβιων και άλλων θεραπευτικών αγωγών και στη διαχείριση ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών. Επίσης ο εξειδικευμένος παιδιατρικός νοσηλευτής υποστηρίξει, εκπαιδεύει τα παιδιά με κυστική ίνωση και τις οικογένειές τους και συντονίζει τη θεραπευτική αγωγή στην κοινότητα ώστε να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο φροντίδας. Συμπεράσματα: Ο εξειδικευμένος παιδιατρικός νοσηλευτής κυστικής ίνωσης έχει ενεργό ρόλο στην παροχή φροντίδας στον ασθενή και στην οικογένεια σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της φροντίδας υγείας.

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 1
Hits: 644 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2016
Συγγραφείς: Eυφροσύνη Βλαχιώτη , Iουλία Τσιάκου , Θεοδώρα Μάτζιου