Επαγγελματικός Ψυχολογικός Εκφοβισμός στο Νοσηλευτικό Προσωπικό

Το φαινόμενο του επαγγελματικού/εργασιακού ψυχολογικού εκφοβισμού αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο πεδίο έρευνας, καθώς επηρεάζει αρνητικά τους εργαζόμενους οι οποίοι είτε έχουν υπάρξει θύματα είτε παρατηρητές. Οι πράξεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπο το θύμα μπορεί να εστιάζουν στον ψυχολογικό, αλλά και σωματικό εκφοβισμό. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να διερευνηθεί η ύπαρξη και η συχνότητα εμφάνισης του επαγγελματικού/εργασιακού ψυχολογικού εκφοβισμού στο νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και οι επιπτώσεις του τόσο στους εργαζόμενους όσο και στον Οργανισμό. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική διερεύνηση της βιβλιογραφίας, με τη χρήση ηλεκτρονικών βάσεων GoogleScholar, PubMed και WileyOnlineLibrary. Χρησιμοποιήθηκαν άρθρα στην Ελληνική και στην Αγγλική. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση των άρθρων ήταν “workplacebullying”, “mobbing”, “harassment” και “nursing”. Δευτερογενής αναζήτηση πραγματοποιήθηκε και από τις βιβλιογραφικές αναφορές των άρθρων που βρέθηκαν κατά την αρχική αναζήτηση. Αποτελέσματα: Ο επαγγελματικός/εργασιακός ψυχολογικός εκφοβισμός (workplace bullying), αποτελεί ένα φαινόμενο υπαρκτό ανάμεσα στους εργαζόμενους και ιδιαίτερα έντονο στο Νοσηλευτικό προσωπικό. Η εμφάνιση του φαινομένου εντοπίζεται και στην Ελλάδα, αν και οι έρευνες είναι περιορισμένες. Οι αρνητικές επιπτώσεις για το θύμα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική του ζωή, ενώ παράλληλα δημιουργείται αρνητικό κλίμα σε επίπεδο οργανισμού. Ο εκφοβισμός στον χώρο της εργασίας μπορεί να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα, σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο, όπως η μείωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας, η απουσία από την εργασία, η επαγγελματική εξουθένωση, η παρουσίαση άγχους, στρες, ακόμα και κατάθλιψης. Συμπεράσματα: Δεδομένου ότι οι επαγγελματίες υγείας, ασκούν ένα επάγγελμα ιδιαίτερα σημαντικό για την ανθρώπινη ζωή, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον τόσο για την ύπαρξη του φαινομένου όσο και για τη δυνατότητα μείωσης, ή ακόμα και εξάλειψής του, μέσα από τις ανάλογες ενέργειες. Για την επίτευξη της μείωσης του φαινομένου στο νοσηλευτικό προσωπικό είναι απαραίτητη η συνεργασία επαγγελματιών σε διεπιστημονικό επίπεδο, ώστε να αναπτυχθούν οι ανάλογες πολιτικές.

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 4
Hits: 896 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2016
Συγγραφείς: Απόστολος Πανταζής , Γεώργιος Ίντας