Τόμος 56, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Η πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα (VentilatorAssociated Pneumonia=VAP) είναι μια από τις πιο κοινές νοσοκομειακές λοιμώξεις στους μηχανικά αεριζόμενους ..
Η ορμονοθεραπεία είναι ζωτικής σημασίας στη θεραπεία των ασθενών με καρκίνο του μαστού, αλλά δημιουργεί πολλές παρενέργειες, που συχνά αποτελούν ..
Εισαγωγή: Ο όρος «σύνδρομο εξουθένωσης» στη Νοσηλευτική χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση συναισθηματικής, διανοητικής και σωματικής εξάντλησης ..