Σωματικός Πόνος και Ψυχική Καταπόνηση Ασθενών με Ορθοπεδικά Προβλήματα

Ο πόνος είναι θεμελιώδους σημασίας για τον άνθρωπο, είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Η πρόοδος στην ιατρική αλλά και στη νοσηλευτική, έχει προσφέρει μία πιο ενδελεχή γνώση και αντίληψη της όλης διάστασης του πόνου. Σκοπός: H διερεύνηση της επίδρασης του σωματικού πόνου στην ψυχική κατάσταση των ασθενών με ορθοπεδικά προβλήματα, καθώς και της σχέσης του με τα χαρακτηριστικά των ασθενών. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 103 ασθενείς με μυοσκελετικές παθήσεις που νοσηλεύονταν σε Ορθοπεδική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από τρεις ενότητες ερωτήσεων (α) Ερωτήσεις δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών, υγείας και λειτουργικότητας, (β) Το Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης του Πόνου SFMPQ, γ. Η Κλίμακα Κατάθλιψης, Άγχους και Στρες DASS-21. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν παραμετρικές δοκιμασίες. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίσθηκε σε p<0,05. Αποτελέσματα: Από τους 103 ασθενείς, το 67,0% ήταν γυναίκες και το 33,0% άνδρες. Η ηλικία κυμαινόταν από 26 έως 89 έτη, με μέση τιμή τα 63,81 έτη. Το φύλο, η ηλικία, ο αριθμός παιδιών, το επίπεδο εκπαίδευσης και το επάγγελμα σχετίζεται με την κατάθλιψη, το στρες και τη συνολική ψυχική καταπόνηση. Όλες οι διαστάσεις του πόνου (ένταση παρόντος πόνου, αισθητηριακός πόνος, συναισθηματικός πόνος, συνολική αίσθηση του πόνου) παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με την ένταση του άγχους (p<0,001), της κατάθλιψης (p<0,001) και του στρες (p<0,001). Συμπεράσματα: Ο πόνος είναι ένα κοινό πρόβλημα στους ασθενείς με ορθοπεδικά προβλήματα υγείας που σχετίζεται με την ψυχική τους κατάσταση. Η θεραπευτική αντιμετώπισή του πρέπει να είναι προσανατολισμένη στον ασθενή, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης.