Διερεύνηση Φαινομένων Αγένειας (Ιncivility) και Εκφοβισμού (bullying) στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Η διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει ότι οι φοιτητές Νοσηλευτικής βιώνουν αρνητικές συμπεριφορές από το ιατρονοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό του χώρου υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της κλινικής τους άσκησης. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των φαινομένων αγένειας (incivility) και εκφοβισμού (bullying) σε φοιτητές Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Κρήτης. Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια επιδημιολογική συγχρονική μελέτη, η οποία διεξήχθη με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου. Το δείγμα της μελέτης αυτής αποτέλεσαν 300 προπτυχιακοί φοιτητές Νοσηλευτικής. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 18.0 με τις δοκιμασίες Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test και Chi-square test. Αποτελέσματα: Ο δείκτης αξιοπιστίας και εσωτερικής συνοχής Cronbach’s alpha του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε ίσος με 0,909. Σχετικά με το εάν έχουν βιώσει αγένεια κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι περισσότεροι συμμετέχοντες απάντησαν αρνητικά, ενώ σχετικά με το εάν αγνοήθηκαν όταν έθεσαν μια ερώτηση εκείνοι των μεγαλύτερων εξαμήνων δήλωσαν περιστασιακά/συχνά σε μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με φοιτητές μικρότερων εξαμήνων. Επίσης, σχετικά με τον υπερβολικό φόρτο εργασίας ή ευθύνες που επωμίζονται οι φοιτητές, τα ποσοστά και πάλι στα μεγάλα εξάμηνα είναι αυξημένα με την πρακτική άσκηση να φτάνει το 50,9% (n=28) (p<0,001). Τέλος, όσον αφορά στην ενθάρρυνση των φοιτητών για να εκφράσουν απορίες και να συμμετέχουν στις νοσηλευτικές διεργασίες σε σημαντικό ποσοστό απαντούν συχνά/πολύ συχνά, (p=0,061). Συμπεράσματα: Οι φοιτητές Νοσηλευτικής στην πλειοψηφία τους δεν αντιμετωπίζουν έντονα φαινόμενα αγένειας και εκφοβισμού, εκτός από τους φοιτητές οι οποίοι κατά την κλινική τους άσκηση εντόπισαν κάποιες αρνητικές συμπεριφορές.

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Hits: 742 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-08-2020
Συγγραφείς: Αργυρώ Σαμιωτάκη , Αικατερίνη Σαλούστρου , Ευριδίκη Πατελάρου , Αθηνά Πατελάρου