Διερεύνηση της Επιβάρυνσης, της Κατάθλιψης και του Άγχους των Οικογενειακών Φροντιστών Νοσηλευoμένων Ασθενών με Καρκίνο

Η επιβάρυνση από την παροχή φροντίδας σε ογκολογικούς ασθενείς επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό σωματικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της καθημερινής ζωής των άτυπων φροντιστών και αποτελεί προγνωστικό δείκτη εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης. Σκοπός: Η διερεύνηση της επιβάρυνσης, του άγχους και της κατάθλιψης σε άτυπους φροντιστές νοσηλευομένων ασθενών με καρκίνο, καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν τις υπό διερεύνηση μεταβλητές. Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε δειγματοληψία ευκολίας, με δείγμα 90 ζευγών ενηλίκων ογκολογικών ασθενών-φροντιστών από τρεις συνολικά ογκολογικές κλινικές, δύο νοσοκομείων της Νοτίου Ελλάδας. Με τη χρήση ερωτηματολογίων καταγράφηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστι- κά ασθενών και φροντιστών. Με την κλίμακα Bakas Caregiving Outcomes Scale (BCOS) αξιολογήθηκε η επιβάρυνση και με τη Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης (HADS) αξιολογήθηκαν το άγχος και η κατάθλιψη των φροντιστών. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία ασθενών και φροντιστών ήταν ηλικίας 50–74 ετών. Οι περισσότεροι ασθενείς ήταν άνδρες (52,2%), ενώ οι περισσότεροι φροντιστές ήταν γυναίκες (67,8%) και σύζυγοι (44,3%). Η μέση τιμή στην κλίμακα επιβάρυνσης ήταν 56,7±10,9, στην υποκλίμακα άγχους 11,0±4,3 και στην υποκλίμακα κατάθλιψης 7,3±4,6. Μέτριες αρνητικές συσχετίσεις φάνηκε να υπάρχουν μεταξύ της κλίμακας της επιβάρυνσης και των υποκλιμάκων άγχους (r=–0,401, p<0,001) και κατάθλιψης (r=–0,402, p<0,001). Η επιβάρυνση και η κατάθλιψη σχετίζονται σημαντικά με την ηλικία των φροντιστών (p=0,008 και p<0,001 αντίστοιχα), ενώ η κατάθλιψη σχετίζεται και με τον χρόνο φροντίδας (p=0,013). Τέλος, το αυξημένο μορφωτικό επίπεδο φροντιστών και ασθενών σχετίζεται με μειωμένα επίπεδα κατάθλιψης (p=0,007 και p=0,019 αντίστοιχα). Συμπεράσματα: Η επιβάρυνση, το άγχος και η κατάθλιψη συνυπάρχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η μεγαλύτερη ηλικία των φροντιστών και το διάστημα φροντίδας συνδέονται με μεγαλύτερη επιβάρυνση ή/και υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, ενώ το μορφωτικό επίπεδο ασθενών και φροντιστών φαίνεται να μετριάζει τις αρνητικές επιδράσεις της φροντίδας.