Αντικατάσταση Μιτοχονδριακού DNA για την Πρόληψη Κληρονομούμενων Μιτοχονδριακών Νοσημάτων Ηθικά και Νομικά Ζητήματα

Εισαγωγή: Η αντικατάσταση του μιτοχονδριακού DNA (mtDNA) για την πρόληψη κληρονομούμενων μιτοχονδριακών νοσημάτων θέτει στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία πολλούς ηθικούς και νομικούς προβληματισμούς. Σκοπός: Η ανασκόπηση των ηθικών και νομικών ζητημάτων που αφορούν στη μιτοχονδριακή αντικατάσταση. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση των μελετών που δημοσιεύθηκαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 στην αγγλική γλώσσα και στις βάσεις δεδομένων «Pubmed» και «Google Scholar», με τις εξής λέξεις κλειδιά: «mitochondrial DNA», «replacement», «bioethics», «mtDNA», «nuclear transfer», «three parents». Κριτήρια ένταξης των δημοσιεύσεων αποτέλεσαν: να αναφέρονται στη μιτοχονδριακή αντικατάσταση και τους σχετικούς ηθικούς προβληματισμούς ή το σχετικό νομικό πλαίσιο, να δημοσιεύθηκαν την τελευταία δεκαετία, να είναι άρθρα δημοσιευμένα στα Αγγλικά ή θέσεις επίσημων φορέων δημοσιευμένες στα Ελληνικά. Αποτελέσματα: Από το σύνολο των αναφορών τα κριτήρια ένταξης πληρούσαν 41. Από αυτές οι 10 αφορούν στο νομικό πλαίσιο, οι 9 εξετάζουν τους σχετικούς ηθικούς προβληματισμούς και οι 22 και στις δύο θεματικές. Βρέθηκε ότι η μιτοχονδριακή αντικατάσταση θέτει πολλά ηθικά και νομικά ερωτήματα που χρήζουν διαλεύκανσης. Στους ηθικούς προβληματισμούς περιλαμβάνονται ο τρόπος λειτουργίας των τεχνικών, οι επιπτώσεις τους στον απόγονο, τους γονείς και τη δότρια ωαρίων, η διεξαγωγή ερευνών στον άνθρωπο, η αναγκαιότητα της εφαρμογής της μεθόδου και η θρησκευτική σκοπιά. Επιπλέον θίγονται νομικά ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου. Συμπεράσματα: Πολλά ηθικά και νομικά ζητήματα σχετικά με τη μιτοχονδριακή αντικατάσταση δεν έχουν διαλευκανθεί. Η διεξαγωγή περισσότερων ερευνητικών μελετών θα μπορούσε να συμβάλει στην άρση ορισμένων προβληματισμών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου και η στάση της Εκκλησίας, όσον αφορά στην Ελλάδα, είναι κύρια σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν τη νομιμοποίηση και την εφαρμογή της.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 1
Hits: 1232 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 20-04-2021
Συγγραφείς: Ελένη Κατσαμακίδου , Αφροδίτη Τσαλκιτζή , Βενετία-Σοφία Βελονάκη