Παρεμβάσεις για την Αντιμετώπιση των Γνωστικών Προβλημάτων στα Παιδιά που Επέζησαν μετά τη Θεραπεία της Λευχαιμίας

Εισαγωγή: Τόσο η χημειοθεραπεία όσο και η κρανιακή ακτινοθεραπεία έχουν μεγάλη επίδραση στην εμφάνιση μακροχρόνιων επιπτώσεων, μεταξύ των οποίων είναι οι γνωστικές επιπτώσεις. Έχουν μελετηθεί παρεμβάσεις με ή χωρίς χορήγηση φαρμάκων για την αντιμετώπισή τους. Σκοπός: Η διερεύνηση των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των γνωστικών προβλημάτων των επιζώντων της λευχαιμίας της παιδικής ηλικίας. Υλικό και Mέθοδος: Πρόκειται για συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε από 20-03-2020 έως 30-06-2020 για το χρονικό διάστημα 2001–2020. Τα κριτήρια εισαγωγής ενός άρθρου στη μελέτη ήταν να είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα, να είναι απολύτως σχετικό με το θέμα της μελέτης, το δείγμα του να αφορά σε επιζώντες της λευχαιμίας της παιδικής ηλικίας, το άρθρο να αφορά σε κλινική ή περιγραφική μελέτη. Μετά από συστηματική και κριτική αξιολόγηση των άρθρων συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη 14 άρθρα. Αποτελέσματα: Υπάρχουν λίγες μελέτες σχετικές με τη διερεύνηση των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των γνωστικών προβλημάτων των επιζώντων της λευχαιμίας της παιδικής ηλικίας. Οι 7 μελέτες αφορούσαν στην αντιμετώπιση των γνωστικών προβλημάτων με χορήγηση φαρμάκων και οι 7 στην αντιμετώπιση των γνωστικών προβλημάτων χωρίς χορήγηση φαρμάκων. Από τις παρεμβάσεις με χορήγηση φαρμάκων, η χορήγηση μεθυλφαινιδάτης (MPH) φαίνεται ότι επιδρά θετικά και βελτιώνει σημαντικά τις ικανότητες προσοχής, τη γνωστική και κοινωνική λειτουργία, τη γνωστική ευελιξία και την ταχύτητα επεξεργασίας, την οπτική-χωρική μνήμη και τη συμπεριφορά. Από τις παρεμβάσεις χωρίς φάρμακα, η εκπαίδευση ή/και η υποστήριξη ή/και η συμβουλευτική φαίνεται ότι επιδρούν θετικά στη βελτίωση της προσοχής, των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, των μαθησιακών δεξιοτήτων, των ικανοτήτων μαθηματικών υπολογισμών, της οπτικής μνήμης εργασίας, της ταχύτητας επεξεργασίας. Συμπεράσματα: Παρά την περιορισμένη βιβλιογραφία, τα γνωστικά προβλήματα των επιζώντων της λευχαιμίας της παιδικής ηλικίας μπορούν να αντιμετωπιστούν τόσο με τη χορήγηση φαρμάκων, όσο και με την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 2
Hits: 1615 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 20-10-2021
Συγγραφείς: Βασιλική Βρύση , Μαρία Μοσχόβη , Ιωάννης Κουτελέκος , Ευάγγελος Δούσης