Η συμμετοχή του ασθενή στην πρόληψη των ελκών πίεσης

Εισαγωγή: Τα έλκη πίεσης αποτελούν ένα πολυδιάστατο και συχνό πρόβλημα δημόσιας υγείας που απασχολεί τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο. Η πρόληψη των ελκών πίεσης αποτελεί προτεραιότητα για τους επαγγελματίες υγείας, ενώ η συμμόρφωση των ασθενών με τις στρατηγικές πρόληψης παραμένει μια μεγάλη κλινική πρόκληση. Είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα και την επιθυμία των ασθενών να συμμετέχουν ενεργά στην πρόληψη των ελκών πίεσης, προκειμένου  να υιοθετηθούν στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής αυτής στην καθημερινή κλινική πράξη.

Σκοπός: Η διερεύνηση της συμμετοχής του ασθενή στην πρόληψη των ελκών πίεσης και των παραγόντων που την επηρεάζουν.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε  ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  στη βάση δεδομένων PubMed τον Ιανουάριο του 2020 με τις λέξεις-κλειδιά:

«patient participation», «pressure injury prevention», «patient’s role», «pressure ulcer prevention», «pressure ulcer», «patient’s knowledge». Η επιλογή των μελετών έγινε με συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ακολούθησε ανάλυση και σύνθεση των αποτελεσμάτων των μελετών.

Αποτελέσματα: Συνολικά 17 μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης και συμπεριλήφθηκαν στην  παρούσα ανασκόπηση. Οι περισσότερες μελέτες είχαν ποσοτικό ερευνητικό σχεδιασμό.  Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων βρέθηκε ότι η συμμετοχή  των ασθενών στην πρόληψη των ελκών πίεσης είναι χαμηλή και περιγράφηκαν πέντε θέματα που επηρεάζουν τη συμμετοχή των ασθενών στις στρατηγικές πρόληψης. Αυτά είναι: η ικανότητα διαχείρισης του πόνου, της δυσφορίας και της πίεσης, οι σχέσεις των ασθενών με τους νοσηλευτές, οι ατομικοί και οι σχετιζόμενοι με τη φροντίδα του έλκους παράγοντες, οι γνώσεις των ασθενών για τα έλκη πίεσης και η εκπαίδευση των ασθενών.

Συμπεράσματα: Η συμμετοχή του ασθενή στην πρόληψη των ελκών πίεσης είναι εφικτή, αν και περιορισμένη.  Επίσης, εντοπίστηκαν  παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη συμμετοχή και λειτουργούν άλλοτε ως εμπόδια  και άλλοτε ως διευκολυντές. Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να ενθαρρύνουν μεγαλύτερη συμμετοχή, σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των ασθενών, ενώ επισημαίνουν την ανάγκη για αλλαγές στους οργανισμούς φροντίδας υγείας. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, ώστε να κατανοηθούν καλύτερα ο βαθμός συμμετοχής του ασθενή στην πρόληψη των ελκών πίεσης και οι παράγοντες που εμποδίζουν  ή προάγουν αυτή τη συμμετοχή.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 3
Hits: 8142 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 27-10-2022
Συγγραφείς: Μιχαέλα Ζορμπά , Στυλιανή Τζιαφέρη , Πέτρος Κολοβός