Εκτίμηση του 10-ετούς Καρδιαγγειακού Κινδύνου σε εν Ενεργεία Στελέχη του Στρατού Ξηράς με Υπερχοληστερολαιμία

Εισαγωγή: Η Στεφανιαία Νόσος(ΣΝ) αποτελεί μέγιστο και πολύπλευρο πρόβλημα υγείας, μιας και αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που αναδεικνύουν τον αυξημένο επιπολασμό των παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου στο στρατιωτικό προσωπικό ανά τον κόσμο. Σκοπός: Να γίνει εκτίμηση του 10-ετούς στεφανιαίου κινδύνου στα στελέχη του Στρατού Ξηράς με υπερχοληστερολαιμία, καθώς και η συσχέτισή του με τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου. Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 739 μόνιμα στελέχη του Στρατού Ξηράς με υπερχοληστερολαιμία που επισκέφθηκαν το Τμήμα Υγειονομικής Περιοδικής Εξέτασης Στρατού (ΤΥΠΕΣ), για τον προκαθορισμένο ετήσιο υγειονομικό τους έλεγχο, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2019 έως τον Αύγουστο του 2019. Έγινε καταγραφή του φύλου, της Φυλής, της ηλικίας, των καπνιστικών συνηθειών, της ολικής χοληστερόλης ορού, της HDL-χοληστερόλης ορού, της συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης, αν ήταν διαβητικοί και αν ελάμβαναν αντιυπερτασική αγωγή. Αποτελέσματα: Οι άνδρες αποτέλεσαν το 91,9% του δείγματος. Το 62,4% ήταν ηλικίας μεταξύ 40–45 ετών. Το 16,1% ήταν καπνιστές, ενώ σακχαροδιαβητικοί υπό φαρμακευτική αγωγή ήταν το 10,8%. Το 56,7% είχε τιμές ολικής χοληστερόλης ορού που ξεπερνούσε το 240 mg/dL, ενώ επίσης ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων που άγγιζε το 74,7% είχαν ικανοποιητικές τιμές HDL-χοληστερόλης ορού μεταξύ 40–60 mg/dL. Τέλος, φάνηκε ότι το 66,4% είχε αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση με συστολική ΑΠ που ξεπερνούσε το 140 mmHg. Από την εκτίμηση του 10-ετούς κινδύνου φάνηκε ότι το 45,2% είχε χαμηλό κίνδυνο(<5%), το 45,1% είχε ενδιάμεσο 10-ετή κίνδυνο (5–10%), ενώ ένα ποσοστό 9,7% είναι πιθανό να υποστεί θανατηφόρο καρδιακό επεισόδιο στην επόμενη 10-ετία (υψηλός κίνδυνος >10%). Κατά τον στατιστικό έλεγχο x2, φάνηκε ότι ο 10-ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με όλους τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου πλην της ηλικίας (φύλο, κάπνισμα, ολική χοληστερόλη ορού, HDL- χοληστερόλη ορού, ΣΑΠ με p<0,001, p<0,001, p=0,019, p<0,001, p=0,011, ενώ η ηλικία p=0,678). Συμπέρασμα: Η παρούσα μελέτη ανέδειξε υψηλό επιπολασμό των κλασικών παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου στα μόνιμα στελέχη του Στρατού Ξηράς. Ο 10-ετής κίνδυνος είναι υψηλός για μια τέτοια ιδιαίτερη ομάδα πληθυσμού. Η μελέτη συνιστά τη λήψη υγειοδιαιτητικών μέτρων που θα περιλαμβάνουν την τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών, ώστε να μειωθεί η ολική χοληστερόλη ορού, την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, τη διακοπή του καπνίσματος, ώστε τα στελέχη του Στρατού Ξηράς να έχουν και συνδυαστικά οφέλη, όπως ο έλεγχος της Αρτηριακής Πίεσης και του Σακχαρώδους Διαβήτη και η καλύτερη ρύθμιση του σωματικού βάρους.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 3
Hits: 791 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 23-10-2021
Συγγραφείς: Δημήτριος Σιώπης , Μαρία Λαγουδιανάκη