Αποτελεσματικότητα Παρεμβατικού Προγράμματος Παροχής Πρώτων Βοηθειών Σχεδιασμένο με Συμμετοχικές Διεργασίες Μάθησης σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισαγωγή: Τα παιδικά ατυχήματα αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα στη σύγχρονη κοινωνία. Αρκετά από αυτά συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον. Η πρόληψη και η φροντίδα αποτελούν κύριους στόχους των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της ανάπτυξης και της ευεξίας των μαθητών. Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης είναι η εκμάθηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων πρώτων βοηθειών καθώς και η απόκτηση ικανοτήτων που θα συντελέσουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς και της στάσης των εκπαιδευτικών όταν χρειαστεί να διαχειριστούν έκτακτες καταστάσεις υγείας. Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μία ποσοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, της οποίας ο πληθυσμός – στόχος αποτελείται από 908 εκπαιδευτικούς, 458 εκ των οποίων (50,4%) απαρτίζουν την ομάδα εκπαιδευτικής παρέμβασης και οι υπόλοιποι 450 (49,6%) την ομάδα ελέγχου. Η εκπαιδευτική μαθησιακή μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι σχεδιασμένη με ενεργητικές συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης. Για τη συλλογή των δεδομένων που έλαβαν χώρα από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι τον Μάιο του 2016, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών και αξιολόγησης των γνώσεων πρώτων βοηθειών, στην αρχή και στο τέλος μίας σχολικής χρονιάς. Το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS 22.0 συνέβαλε στο να μπορέσουν να αναλυθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διασποράς για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measurements ANOVA) προκειμένου να ελεγχθούν εάν υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις τόσο μεταξύ των ομάδων όσο και χρονικά. Ακόμα, δεν πραγματοποιήθηκαν post hoc tests διότι υπήρχαν μόνο δυο ομάδες και μόνο δύο μετρήσεις στη μελέτη. Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 2 ομάδες (Pearson’s x2 test <0,001‡) . Πριν πραγματοποιηθεί η παρέμβαση παρατηρήθηκε ότι οι βαθμολογίες ήταν παρόμοιες στις δύο ομάδες, ωστόσο έπειτα από την παρέμβαση η βαθμολογία ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα παρέμβασης, καταδεικνύοντας μεγαλύτερο ποσοστό σωστών απαντήσεων στις περισσότερες ερωτήσεις, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (KruskalWallis one way ANOVA, p<0.001). Συμπεράσματα: Τα προγράμματα παρέμβασης σχεδιασμένα με συμμετοχικές διεργασίες μάθησης αυξάνουν το επίπεδο των γνώσεων των εκπαιδευτικών στις πρώτες βοήθειες.