Τόμος 46, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της εργασίας στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του νοσηλευτικού προσωπικού. ..