Το Oργανωσιακό Kλίμα των Mονάδων Eντατικής Θεραπείας στα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία: Πόσο Υποστηρικτικό είναι για τους Νοσηλευτές;

Τα οργανωσιακό κλίμα ενός νοσηλευτικού τμήματος αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του εσωτερικού περιβάλλοντος που έχουν διάρκεια, και την αξία που οι εργαζόμενοι αποδίδουν σ’ αυτά. Οι διαστάσεις του οργανωσιακού κλίματος στον ελληνικό κλινικό χώρο και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) έχουν μελετηθεί αποσπασματικά. Σκοπός: Η διερεύνηση των αντιλήψεων των νοσηλευτών εντατικής φροντίδας για το οργανωσιακό κλίμα των ΜΕΘ σε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Υλικό και Μέθοδος: Περιγραφική μελέτη συσχέτισης με συγχρονικές συγκρίσεις σε δείγμα ευκολίας νοσηλευτών ΜΕΘ (n=199) δημοσίων νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο οκτώ μεταβλητών με δημογραφικά, επαγγελματικά και εργασιακά χαρακτηριστικά, καθώς και η Κλίμακα Μέτρησης Χαρακτηριστικών του Νοσηλευτικού Εργασιακού Περιβάλλοντος (NWI-R) στην ελληνική της έκδοση. Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε μη παραμετρικές συγκρίσεις για την ανίχνευση διαφορών μεταξύ ομάδων με διαφορετικά κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά και μέσες βαθμολογίες στην κλίμακα NWI-R-Ελληνική Έκδοση και μη παραμετρικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. Αποτελέσματα: Το οργανωσιακό κλίμα των ΜΕΘ στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία φαίνεται πως δεν είναι υποστηρικτικό (2,34±0,43). Τα χαρακτηριστικά του νοσηλευτικού επαγγέλματος που προωθούν την ανάπτυξη των νοσηλευτών (1,96±0,57), οι σχέσεις νοσηλευτών-γιατρών και η ισχύς της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο νοσοκομείο (2,29±0,54), όπως και η επαγγελματική αυτονομία (2,19±0,61) συγκέντρωσαν μέσες βαθμολογίες μικρότερες του 2,5, το οποίο είχε τεθεί ως όριο για να θεωρηθεί ένα περιβάλλον υποστηρικτικό, ενώ η νοσηλευτική ηγεσία σε επίπεδο τμήματος (2,70±0,66) και οι σχέσεις συνεργασίας με επαγγελματίες υγείας πλην των γιατρών (3,01±0,56) αξιολογήθηκαν ως οι πιο θετικές διαστάσεις του κλίματος. Το μέγεθος των ΜΕΘ αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα του συνολικού οργανωσιακού κλίματός τους (tau_b=–0,310, p<0,001). Συμπεράσματα: Οι κοινές εμπειρίες των νοσηλευτών από τις ΜΕΘ των ελληνικών δημοσίων νοσοκομείων φαίνεται πως τους διαμορφώνουν την άποψη ότι το εργασιακό τους περιβάλλον δεν είναι υποστηρικτικό ως προς την επαγγελματική ανάπτυξη και εδραίωσή τους.

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 2
Hits: 1189 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2016
Συγγραφείς: Βασιλική Καρρά , Μαρία Καλαφάτη , Δημήτριος Ξυθάλης , Γεώργιος Αλεξιάς